🚫کودک را جلوی دیگران تنبیه نکنید!

زیرا:
⚠️احساس بدی نسبت به خودش، شما، دیگران پیدا می‌کند.
⚠️عزت نفسش تخریب می شود.
⚠️منزوی و گوشه‌گیر می شود.
⚠️نگران قضاوت دیگران نسبت به خودش است و در نتیجه به مرور نظر دیگران برایش مهم می‌شود‌.

✅️در جمع یا شما کنار کودک بروید و با او صحبت کنید
✅یا او را به گوشه‌ای ببرید و با او صحبت کنید

🚫ولی هرگز او را در جمع دعوا نکرده  یا تنبیه نکنید.


🕊 @fsn_Childpsychologist