🔹احترام گذاشتن باید دوطرفه باشه و نباید انتظار داشته باشید که فرزندتون به شما احترام بذاره، در حالی که خودتون بهش احترام نمی‌ذارید. احترام متقابل نیازمنده که هر دو طرف نیازها و احساسات یکدیگر رو درک کنن؛ پس بیشتر به فرزندتون توجه و محبت کنید 🤝