♦️والدین با مقایسه کردن فرزندان، میانشان بذر دشمنی می‌کارند😔

🔹زمانی که فرزندان با یکدیگر مقایسه می‌شوند حس رقابت و نارضایتی میانشان شکل می‌گیرد واز روی حسادت سعی می‌کنند از یکدیگر فاصله گرفته و ارتباط صمیمی خواهر، برادرانه خودرا قطع کنند.😡 

▫️پدر و مادر آگاه این مساله را می پذیرند که هر فرزند دارای ویژگی‌ها، استعدادها و نیازهای متفاوتی است وبه جای مقایسه، تمرکز خود را بر روی تشویق به تفکر مثبت و بهبود استعدادها و توانایی‌های هر فرزند می‌گذارند.👌 #تربیت_فرزند